Medicinska Gasanläggningar - Grundkurs, 4 dagar, Stockholm

Medicinska gasanläggningar - Grundkurs


Bakgrund
Medicinska gasanläggningar försörjer sjukhuset med medicinsk gas. Kraven på anläggningarnas säkerhet är mycket högt ställda. Vårdgivaren som äger och förvaltar anläggningarna ställer därför kunskapskrav på alla som kommer i kontakt med anläggningarna. Denna grundkurs möter vårdgivarnas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel.

Syfte
Deltagarna lär sig de grundläggande reglerna för medicinska gasanläggningar och får insikt i de olika ansvarsförhållanden som olika aktörer har. Deltagarna får kunskaper om SIS HB 370 utgåva 4. Man får kunskap om de tekniska system som utgör en medicinsk centralgasanläggning för alla förekommande medicinska- och medicintekniska gaser, från gasförsörjningskällor till vårduttag.  Deltagarna lär sig grunderna om dimensionering, installationer, övervakning och larm. Deltagarna lär sig beräkna disponibel gasmängd och andra överslagsberäkningar som är viktiga vid drift och dimensionering. Man får kunskap om de termer, begrepp och övrig nomenklatur som används inom teknikområdet för medicinska gasanläggningar.

Deltagarna får den nödvändiga fortbildningsnivå som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar. Kunskapen kontrolleras genom skriftligt prov. Godkända personer erhåller daterat kunskapsbevis.
Utbildningen är ett första steg och kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning (4 dagar) för personer som ansöker om förstagångscertifikat för att utföra säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar vid Kiwa (f d Swedcert). Kursen är godkänd av vårdgivare och certifieringsföretaget Kiwa.

Utbildningen är leverantörsoberoende med exempel från flera olika tillverkare och leverantörer.

Förkunskap
Teoretisk utbildning inom teknik eller naturvetenskap på gymnasienivå rekommenderas.

Målgrupp
Alla personer med ansvar för medicinsk gasanläggning i något sammanhang i eller utanför vårdgivarens organisation.
Ansvar för drift, montering, projektering, projektledning, ansvar för organisation av gashantering, medlem i sjukhusets gaskommitté, sakkunnig, medicintekniskt ansvarig, farmacevtiskt ansvarig,
utbildningsansvarig, anmälningsansvarig(negativ händelse), inspektör vid tillsynsmyndighet, entreprenörer, tekniskt intresserade anestesiologer, m fl
Personer som arbetar som VVS-konsult, installatörsentreprenör, VVS-projektör, fastighetsingenjör, driftingenjör, medicintekniker, leverantör av utrustning, leverantör av medisk gas, projektledare, arbetsmiljöingenjörer, kontrollant vid ackrediterat organ, m fl

Från programmet
- Introduktion medicinska gasanläggningar. System uppbyggnad, författningar,
  SIS HB 370:4 och standarder.   
   
- De medicinska gaserna. Märkning, egenskaper och leveransformer.   

- Gasteori, gaslagarna, storheter och mått.
   
- Märkning av rörledningar, lågtrycksslagar och gasuttag.   
   
- Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS HB 370. 
  Genomgång av struktur, nomenklatur, viktiga tekniska krav och ansvar.   
   
- Tillverkning av andnings- och instrumentluft på sjukhus.           
   
- Studiebesök medicinsk gasanläggning vid akut- eller universitetssjukhus.
   
- Förvaltning av medicinska gasanläggningar – ägarens perspektiv.  
   
- Beräkning av disponibel gasmängd och andra gasberäkningar.    
   
- Dimensionering av rörledningsnät för medicinska gaser. Sannolika flöden.
   
- Kontroll och säkerhetsbesiktning. Tillsyn och årlig driftkontroll.
  Användningstillåtelse och arbetstillåtelse.
   
- Tillverkning av medicinska gassystem. Koppar och rostfria rör.   

- Tryckförhållanden från gaskällor till vårduttag.
   
- Riskhantering av medicinska gasanläggningar. Incidentrapporter.
   
- Vårdgivares ansvar för gasanläggningen, myndighetskrav
  Egentillverkare, förvaltning/drift och klinisk användning.
  Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO.   
   
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om trycksatta anordningar
  (tillverkning och användning /kontroll) och anestesigaser.   
   
- Säkerhetsdatablad för medicinska gaser. Regler & exempel.
  Nya gassorter: oxygen93 och syntetisk luft.  
   
- Skriftligt prov. Godkänt resultat ger kunskapsbevis.    

Kurstider:
Dag 1: 08.30 - 17.00
Dag 2: 08.00 - 16.30
Dag 3: 08.00 - 17.00
Dag 4: 08.00 - 16.15

Kursegenskaper

Startdatum 2021-11-16
Slutdatum 2021-11-19
Sista anmälningsdatum 2021-10-23
Individuellt pris inklusive lunch & fika 17 900 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
17 900 SEK 18
Dela denna kurs: