Medicinska Gasanläggningar - Certifierad Besiktningsman, 4 dagar, Helsingborg

Medicinska gasanläggningar – Kontroll och besiktning

Bakgrund
Medicinska gasanläggningar måste vara absolut säkra innan de tas i drift. En certifierad besiktningsman utför säkerhetsbesiktning innan vårdgivaren kan medge användning av gasanläggningen. Säkerhetsbesiktning utförs vid nybyggnad och vid förändringar av gasanläggningen. Besiktningsmannen kan även granska konstruktioner redan vid projekteringen av medicinska gasanläggningar. Utbildningen omfattar även årlig driftkontroll och funktionstestning av anläggningarna. Utbildningen är ett krav för de som ansöker om certifiering till besiktningsman. Utbildningen är även lämplig för driftchefer, sakkunniga och projektledare för medicinska gasanläggningar.

Syfte
Deltagarna får kunskaper och praktisk övning i säkerhetsbesiktning och årlig kontroll av medicinska centralgasanläggningar enligt SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Deltagarna får fördjupade kunskaper om kraven i SIS HB 370:4 (ny sommaren 2020) och tidigare utgåvor samt standarder inom området. Deltagarna lär sig hur tekniska lösningar ska värderas mot kraven i gällande norm och standarder. Krav på komponenter, rörledningssystem, larm och dimensionering tillämpas mot exempel.

Deltagarna lär sig att förstå olika systemutformningar, styrkor och svagheter samt att identifiera och värdera risker. Medicinska gasanläggningars överensstämmelse med säkerhetsnormen, SIS HB 370, beskrivs i praktiken på sjukhus med komplex medicinsk gasanläggning. Deltagarna får kunskap om driftsättning och funktionskontroll av medicinska gasanläggningar. Besiktningsmannens certifiering, uppdrag, roll och ansvar för säkerhetsbesiktning klargörs. Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna planera, genomföra, dokumentera och rapportera säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll med korrekta utlåtanden. Kunskaper kontrolleras med skriftligt prov. Godkända erhåller kunskapsbevis. Godkända personer kan ansöka om certifikat för säkerhetsbesiktning av Kiwa (f d Swedcert). Kursen är godkänd av Kiwa.

Förkunskap
För att delta i utbildningen krävs kunskapsbevis från TIFU:s  kurs Medicinska gasanläggningar – Grundkurs 4 dagar eller intyg om motsvarande kunskaper. Ingenjörsexamen eller motsvarande grundutbildning rekommenderas . Om deltagarens syfte är att söka certifikat för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar vid Kiwa rekommenderas en kontakt med Kiwa för värdering av grundutbildning, erfarenhet och lämplighet.

Målgrupp
Sakkunniga och projektledare hos vårdgivaren.
VVS-konsulter och andra personer som vill erbjuda säkerhetsbesiktning av medicinsk gasanläggning. Personer som planerar att genomföra årlig kontroll av medicinsk gasanläggning. Driftsansvariga för medicinska gasanläggningar.

Från programmet
- Introduktion. SIS HB 370:3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar.

- Krav på komponenter.

- Krav på rörlednings system.

- Krav på larmsystem och övervakning.

- Granskning av dimensionering, systemdesign.

- Riskidentifiering och riskvärdering.

- Dokumentgranskning.

- Krav på medicinska egentillverkade gasanläggningar.

- Olika besiktningar och kontroller med skilda perspektiv och regler.
   
- Besiktningsmetodik
  Beställaren, uppdraget, avgränsning, planering, genomförande, rapportering, utlåtande. Roller och beställarens krav.
   
- Besiktningserfarenheter och praktiska omständigheter.
   
- Besiktningsövning på universitets sjukhus eller motsvarande.
   
- Genomgång rapport och utlåtande. Diskussion
   
- Exempel på utredning av tillbud, IVO.
   
- Skriftligt prov. Godkänt resultat ger kunskapsbevis.

Tider
Dag 1: 09.00 - 16.30
Dag 2: 08.00 - 17.30
Dag 3: 08.00 - 17.00
Dag 4: 08.30 - 12.00


Föreningar för besiktningsmän

Riksföreningen Besiktningsmän för Medicinska Gasanläggningar (RBMG)

 

Kursegenskaper

Startdatum 2021-10-05
Slutdatum 2021-10-08
Sista anmälningsdatum 2021-09-11
Individuellt pris inklusive lunch & fika 17 900 SEK
Plats
Helsingborg
Helsingborg, Sverige
Helsingborg
17 900 SEK 15
Dela denna kurs: