Medicinsk Gas

Medicinska Gasanläggningar - Grundkurs

Riskhantering av Medicinska Gasanläggningar

Medicinska Gasanläggningar - Kontroll & besiktning

Medicinska Gasanläggningar - Praktisk driftteknik

Sjukhusanpassad utbildning

 

Medicinska gasanläggningar - Grundkurs


Bakgrund
Kraven på medicinska gasanläggningar är mycket högt ställda. Vårdgivaren som äger och förvaltar anläggningarna ställer därför kunskapskrav på alla som kommer i kontakt med gasanläggningar. Denna grundkurs möter vårdgivarnas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel.

Syfte
Deltagarna lär sig de grundläggande reglerna för medicinska gasanläggningar och får insikt i de olika ansvarsförhållanden som olika aktörer har. Vårdgivarens olika roller som tillverkare, förvaltare (drift, underhåll och service) samt användning klargörs. Deltagarna får kunskaper om säkerhetsnormen SIS HB 370:4 för utformning av de tekniska systemen från gasförsörjningskällor till vårduttag. Man lär sig grunderna om dimensionering med max- och sannolika flöden, installationer, övervakning och larm. Deltagarna lär sig beräkna disponibel gasmängd och andra överslagsberäkningar som är viktiga vid drift och dimensionering. Man får kunskap om riskhantering och de termer, begrepp och övrig nomenklatur som används inom teknikområdet för medicinska gasanläggningar. Kursen tar också upp tillämpning av gällande författning (MDR,SOSFS, LVFS och AFS) och en del standarder inom området.
Deltagarna får den nödvändiga fortbildningsnivå som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar. Kunskapen kontrolleras genom skriftligt prov. Godkända personer erhåller kunskapsbevis. Kursen är godkänd av vårdgivare och certifieringsföretaget Kiwa.
Utbildningen är leverantörsoberoende med exempel från olika tillverkare och leverantörer.
Utbildningen är ett första steg som kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning om kontroll och besiktning för personer som vill ansöka om certifikat för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar.

Startdatum 2020-10-27
Slutdatum 2020-10-30
Sista anmälningsdatum 2020-09-28
Individuellt pris inklusive lunch & fika 17 900 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
17 900 SEK 5

Medicinska gasanläggningar – Kontroll och besiktning

Bakgrund
Medicinska gasanläggningar måste vara absolut säkra innan de tas i drift. En certifierad besiktningsman utför säkerhetsbesiktning innan vårdgivaren kan medge användning av gasanläggningen. Säkerhetsbesiktning utförs vid nybyggnad och vid förändringar av gasanläggningen. Besiktningsmannen kan även granska konstruktioner redan vid projekteringen av medicinska gasanläggningar. Utbildningen omfattar även årlig driftkontroll och funktionstestning av anläggningarna. Utbildningen är ett krav för de som ansöker om certifiering till besiktningsman. Utbildningen är även lämplig för driftchefer, sakkunniga och projektledare för medicinska gasanläggningar.

Syfte
Deltagarna får kunskaper och praktisk övning i säkerhetsbesiktning och årlig kontroll av medicinska centralgasanläggningar enligt SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Deltagarna får fördjupade kunskaper om kraven i SIS HB 370:4 (ny sommaren 2020) och tidigare utgåvor samt standarder inom området. Deltagarna lär sig hur tekniska lösningar ska värderas mot kraven i gällande norm och standarder. Krav på komponenter, rörledningssystem, larm och dimensionering tillämpas mot verkliga installationer på sjukhus.

Deltagarna lär sig att förstå olika systemutformningar, styrkor och svagheter samt att identifiera och värdera risker. Medicinska gasanläggningars överensstämmelse med säkerhetsnormen, SIS HB 370, beskrivs i praktiken på sjukhus med komplex medicinsk gasanläggning. Deltagarna får kunskap om driftsättning och funktionskontroll av medicinska gasanläggningar. Besiktningsmannens certifiering, uppdrag, roll och ansvar för säkerhetsbesiktning klargörs. Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna planera, genomföra, dokumentera och rapportera säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll med korrekta utlåtanden. Kunskaper kontrolleras med skriftligt prov. Godkända erhåller kunskapsbevis. Godkända personer kan ansöka om certifikat för säkerhetsbesiktning av Kiwa (f d Swedcert). Kursen är godkänd av certifieringsföretaget Kiwa.

 

Startdatum 2020-10-06
Slutdatum 2020-10-09
Sista anmälningsdatum 2020-09-26
Individuellt pris inklusive lunch & fika 17 900 SEK
Plats
Helsingborg
Helsingborg, Sverige
Helsingborg
17 900 SEK 15

Riskhantering av Medicinska Gasanläggningar.                                      

 

Bakgrund
Den medicinska gasanläggningen är en av sjukhusets viktigaste tillgångar för effektiv vård och behandling. Men tekniken utgör också en säkerhetsrisk om anläggningen inte är genomtänkt med patientens säkerhet i fokus. En korrekt riskhantering baserad på kliniska behov och med ett livscykelperspektiv är en förutsättning för en säker och användbar anläggning. Riskhantering är en förebyggande och kontinuerlig process som startar redan på planeringsstadiet. Det är en ständigt pågående process när patientsäkerheten har högsta prioritet hos vårdgivaren. En väl dokumenterad riskhanteringsprocess är därför ett myndighetskrav som flera vårdgivare blivit skarpt påminda om.

Syfte
Deltagarna lär sig att förstå vad som avses med riskhantering av medicinska gasanläggningar och hur processen kan utföras. Du lär dig begreppen och tillämpningen av ISO 14971/ TR 24971 på medicinska gasanläggningar med flera andra referensdokument t ex SIS HB 370 och ISO 7396-1.
Genom konkreta exempel går vi igenom Riskhanteringsprocessen steg för steg. Vi visar hur man kan upprätta en Riskhanteringsplan, fastställa och motivera acceptanskriterier, verifieringsmetoder och bedömningar. Vi exemplifierar hur man dokumenterar resultaten, hur dokumentationen är spårbar och samverkar annan dokumentation. Det blir tydligt då vi har utrymme frågor och diskussioner. Vi belyser situationer avseende ny- och ombyggnad samt befintliga anläggningar som saknar dokumenterad riskbehandling. Till sist får möjlighet att verifiera och dokumentera din kunskap med avslutande prov.

Deltagare
Kursen är riktad till dig:
-    som konstruerar och projekterar anläggningar.
-    som företräder tillverkaransvaret hos vårdgivaren
-    som bidrar som expert till riskhanteringen genom drifterfarenheter och annan användning.
-    som levererar komponenter eller leder montage av anläggningarna
-    som inspekterar, besiktigar och kontrollerar egentillverkade anläggningar
-    som ansluter medicinteknisk utrustning eller patienter till medicinska gasanläggningar.
-    som kanske är teknisk konsult, fastighetsförvaltare, projektledare, gasansvarig, driftchef, serviceansvarig, medicintekniker, leverantör av komponenter, rörentreprenör, besiktningsman, teknikrevisor, säkerhetskonsult, inspektör eller vårdpersonal.

Startdatum 2020-11-04
Slutdatum 2020-11-05
Sista anmälningsdatum 2020-10-20
Individuellt pris inklusive lunch & fika 11 200 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
11 200 SEK 15

Medicinska gasanläggningar – Praktisk driftteknik


Bakgrund
Driftteknikern sköter den dagliga driften av den medicinska gasanläggningen. Det är driftteknikern bevakar och gör ingripanden vid larm i anläggningen. Driftteknikern utför också fortlöpande tillsyn av gasanläggningen och kan vara involverad i service av komponenter så som gasuttag. Driftteknikern hjälper också vårdsidan med frågor om användningen av gasanläggning t ex inkoppling av nödgas.
Det är av yttersta vikt att driftteknikern får rätt kunskap och förståelse för de höga säkerhetskraven samt blir trygg med sin kompetens för uppgiften.

Syfte
Deltagarna lär sig säker drift av medicinsk gasanläggning enligt krav i myndighetsföreskrifter och SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Riktlinjer om centralgasanläggningars skötsel från ledande vårdgivare i svensk sjukvård ger också insikt om betydelsen av säker drift. Kursen ger kunskaper om uppbyggnaden av centralgasanläggningar med övervakning och larmsystem. Deltagarna får förståelse för hela gassystemets funktion så säkra ingripanden kan göras vid larm och andra avvikelser i funktionen.
Kursen ger även nödvändig kunskap om olika medicinska centralgasers egenskaper och enklare beräkningar så som disponibel gasmängd. Ansvarsfrågor och driftsorganisationens roll tydliggörs och begrepp som arbetstillåtelse och användningstillåtelse får en tydlig mening. Praktisk genomgång av en komplex centralgasanläggning på sjukhus och direkt handhavande av viktiga komponenter ger deltagaren träning och nödvändig kompetens om drift av medicinska gasanläggningar.

Startdatum 2020-11-10
Slutdatum 2020-11-11
Registration Start Date 2020-04-16
Sista anmälningsdatum 2020-10-24
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 400 SEK
9 400 SEK 11

Medicinska gasanläggningar – Driftteknik


Bakgrund
Driftteknikern sköter den dagliga driften av den medicinska gasanläggningen. Det är driftteknikern bevakar och gör ingripanden vid larm i anläggningen. Det är av yttersta vikt att driftteknikern får rätt kunskap och förståelse för de höga säkerhetskraven samt blir trygg med sin kompetens för uppgiften.

Syfte
Deltagarna lär sig säker drift av medicinsk gasanläggning enligt krav i myndighetsföreskrifter och SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Riktlinjer om centralgasanläggningars skötsel från ledande vårdgivare i svensk sjukvård ger också insikt om betydelsen av säker drift. Kursen ger kunskaper om uppbyggnaden av centralgasanläggningar med övervakning och larmsystem. Deltagarna får förståelse för hela gassystemets funktion så säkra ingripanden kan göras vid larm och andra avvikelser i funktionen.
Kursen ger även nödvändig kunskap om olika medicinska centralgasers egenskaper och enklare beräkningar så som disponibel gasmängd. Ansvarsfrågor och driftsorganisationens roll tydliggörs och begrepp som arbetstillåtelse och användningstillåtelse får en tydlig mening. Praktisk genomgång av en komplex centralgasanläggning på sjukhus och direkt handhavande av viktiga komponenter ger deltagaren träning och nödvändig kompetens om drift av medicinska gasanläggningar.

Begär offert så genomför vi kursen på ditt sjukhus.
Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0702-779457

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
12